Odszkodowanie po wypadku przy pracy

Kategoria: Blog

wypadek drogowy

Na wypadki przy pracy narażony jest każdy, niezależnie od tego, czy wykonuje niebezpieczny zawód, czy jest pracownikiem biurowym. Poczynając od awaryjnego działania maszyn w miejscu pracy, przez zbyt dużą ilość obowiązków, aż po brak dostępu do niezbędnych szkoleń – wszystko to bywa przyczyną wypadków przy pracy. O jakie odszkodowanie można się ubiegać po takim zdarzeniu?

Świadczenia z ZUS

Każdy pracownik objęty jest ubezpieczeniem wypadkowym. Dzięki składkom odprowadzanym przez przez pracodawcę na ten cel możliwa jest wypłata odszkodowania w razie wypadku powstałego przy pracy. Przez pojęcie „wypadek przy pracy” rozumiemy nagłe urazy lub śmierć, które nastąpiły w trakcie wykonywania obowiązków służbowych, w tym również w delegacji. Odszkodowanie to nie należy się w sytuacji, w której to poszkodowany dopuścił się naruszenia zasad ochrony życia i wypadek był jego winą. W każdym innym przypadku pracownik po wypadku, w wyniku którego doznał stałego (upośledzenie czynności organizmu nierokujące poprawy) lub długotrwałego (upośledzenie czynności organizmu na ponad 6 miesięcy) uszczerbku na zdrowiu, może ubiegać się o jednorazowe odszkodowanie z ZUS. Oceny stopnia tego uszczerbku dokonuje specjalna komisja lekarska po zakończonym leczeniu i rehabilitacji. Na podstawie oceny lekarza orzecznika, uwzględniając stawkę za 1% uszczerbku na zdrowiu, ustala się wysokość świadczenia. Aby ubiegać się o takie odszkodowanie, należy niezwłocznie powiadomić o wypadku pracodawcę, który zobowiązany jest do utworzenia protokołu powypadkowego. Płatnik składek na wniosek poszkodowanego składa dokumentację w ZUS, który na tej podstawie wydaje decyzję o przyznaniu odszkodowania. Poza tym poszkodowany może mieć też prawo do innych świadczeń: zasiłku chorobowego, świadczeń rehabilitacyjnych czy renty. Warto pamiętać, że o odszkodowanie mogą się ubiegać również bliscy poszkodowanego, który poniósł śmierć na skutek wypadku przy pracy.

Odszkodowanie od pracodawcy

Istnieje też druga możliwość ubiegania się o rekompensatę po wypadku przy pracy, a mianowicie domaganie się odszkodowania od pracodawcy na mocy kodeksu cywilnego. Jest to świadczenie uzupełniające w stosunku do odszkodowania z ZUS i dopiero po przyznaniu rekompensaty z urzędu – kiedy okaże się, że jest ona niewystarczająca do pokrycia wszystkich kosztów związanych z leczeniem i rehabilitacją – można dochodzić odszkodowania od pracodawcy. Jest ono pokrywane najczęściej z ubezpieczenia OC. Podstawą o ubieganie się tego odszkodowania jest dysponowanie protokołem wypadku przy pracy. Warunkiem do przyznania świadczenia jest wykazanie przesłanek odpowiedzialności odszkodowawczej pracodawcy. Oznacza to, ze w trakcie postępowania poszkodowany musi wykazać winę pracodawcy, a także związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy wypadkiem a powstałą szkodą. Warto zaznaczyć, że w przypadku takich roszczeń nie ma ustalonych ograniczeń co do wysokości przyznawanej kwoty, więc niejednokrotnie jest to bardziej atrakcyjne rozwiązanie od świadczenia z ZUS.